Diller

Ders İçerikleri

FBE 501 Semineri

Öğrencinin yönlendirildiği tez konusu alanı ile ilgili literatürün sunulması ve tartışılması.

 

FBE 502 Doktora Semineri

Öğrencinin yönlendirildiği tez konusu alanı ile ilgili literatürün sunulması ve tartışılması.

 

FBE 503 Fen Bilgisi Derslerinde Fizik Öğretimi

Fizik ve Fen Eğitiminin temel ilkeleri; Fiziğin konusu ve metotları; Fizik öğretim programları ve yöntemleri; Deneysel çalışma ilkeleri ve deney raporları; Fiziksel niceliklerin ölçülmesi ve hata hesapları; Grafik analizleri; Görsel-İşitsel araçlardan yararlanma; Ölçme ve değerlendirme.

 

FBE 504 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Teknikleri

Bilimsel araştırma yöntemleri ve Fen Bilimleri Eğitiminde kullanımı; Fen Bilimleri eğitiminde betimsel ve deneysel araştırmalar ve metodolojiler; Araştırmaları planlama ve uygulama; Verilerin istatistiksel analizleri; Yüzdelik normları; Korelasyonlar; Araştırmada rapor yazma

 

FBE 505 Fen Bilgisi Derslerinde Kimya Öğretimi

Kimyanın içeriği ve niteliği; Program geliştirme ve Kimya öğretimi; Kimya öğretiminin öğeleri ve amaçları; Kimya öğretiminde öğrenciler ve insan gücü; Kimya öğretiminde yöntem ve teknikler; Kimya öğretiminde yer, donatım ve eğitim araçları; Kimya öğretiminde bilimsel dayanaklar; Kimya öğretiminde öğretme-öğrenme durumları; Kimya öğretiminde ölçme ve değerlendirme

 

FBE 506 Fen Bilgisinde Çevre Eğitimi

İnsanoğlunun çevreye yaptığı etkileri ve sebeplerinin incelenmesi; Fen öğretimi ve fen müfredatının, bu etkileri ortadan kaldırmak amacı ile nasıl işlenmesi gerektiğinin incelenmesi; öğrencileri insanoğlunun çevreye yaptığı yada yapabileceği etkilerden haberdar edebilecek bir müfredatın nasıl uygulanabileceğinin ve çevreyle ilgili bilgilerin yaş gruplarına göre nasıl verileceğinin belirlenmesi

 

FBE 507 Fen Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme-I

Program geliştirmenin ilkeleri; Hedef ve davranışların yazılması; Hedef ve davranışlara yönelik deney-gözlem gibi etkinliklerin oluşturulması; Yıllık, aylık ve günlük ders planlarının hazırlanması; Programın amaca uygunluk ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi.

 

FBE 508 Fen Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme-II

Eğitim programlarının temel öğeleri; Birbiri ile ilişkileri ve etkilenmeleri; Etkili program düzenlemede uyulacak kurallar; Program geliştirme teorileri

 

FBE 509 Fen Bilimleri Öğretiminde Hedef Analizi ve Test Geliştirme-I

Test teorisi; Başarı testleri ve diğer ölçme yöntemleri; Test hazırlama teknikleri; Madde analizi; Testlerin değerlendirilmesi; Örnekleme teknikleri; Testlerde geçerlilik ve güvenilirlik; Öğrenci uygulamaları

 

FBE 510 Fen Bilimleri Öğretiminde Hedef Analizi ve Test Geliştirme-II

Fen Bilimleri Eğitimi programlarında genel ve özel amaçlar; Hedef davranışların belirlenmesindeki temel etkenler ve politikalar; Hedef belirlemede taksonomik yaklaşımlar; Bilişsel, duyussal ve psikomotor değişimlerin ölçülmesi; Kavram haritaları yoluyla test geliştirme; Başarı testlerinin ve diğer ölçme ve değerlendirme araçlarının planlanması; Tasarımı ve geliştirilmesi; Test araçlarının geçerlik ve güvenirlikleri.

 

FBE 511 Fen Bilgisi Eğitiminde Yönetim ve Denetim

Yönetim görevlerine atama; Bu görevlerde yükselme ve yer değiştirme ile yönetim görevlerine geçişler; Yönetimde ISO 9000 standartları ve kalite; Yönetici özellikleri; İlköğretimde denetim ve uyulması gereken kurallar

 

FBE 512 Fen Bilimlerinde Temel Kavramların Tarihsel Gelişimi

Doğal olaylar ve gözlem; Gözlem tekniklerinde gelişmeler; Deneysel metotlarda tarihsel gelişmeler; Kalitatif ve kantitatif özellikler; Soyut kavramlardan, somut kavramlara geçiş devreleri; Fen Bilimlerinde ve bilimsel araştırma yöntemlerinde son gelişmeler; İleri bilimsel araştırma yöntemleri.

 

FBE 513 Fen Bilgisi Eğitimde Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları

Çeşitli yönlerden temel eğitimde teknoloji eğitiminin yeri ve öneminin incelenmesi.

 

FBE 514 Fen Bilgisi Eğitiminde İleri Yaklaşımlar

Fen Bilgisi Eğitiminin özellikleri; Toplumsal gelişmelere fen öğretiminin etkileri; Fen Bilgisi Eğitiminde çeşitli ülkelerin izledikleri öğretim ve uygulama yöntemleri; Fen Bilgisi Eğitimini geliştirmek için yapılan çalışmalar; Fen öğretiminde öğrenci ve öğretmenin rolleri; Yeni geliştirilen materyal, araç ve gereçler hakkında bilgi verilmesi

 

FBE 515 Fen Bilimlerinde Kavram Öğretimi

Doğal olaylar ve gözlem; Gözlem tekniklerinde gelişmeler; Deneysel metotlarda tarihsel gelişmeler; Kalitatif ve kantitatif özelikler; Soyut kavramlardan somut kavramlara geçiş devreleri; Fen Bilimlerinde ve Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde son gelişmeler; İleri Bilimsel Araştırma Teknikleri, Kavram öğretiminde yeni yaklaşımlar

 

FBE 516 Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Müfredata Uygunluğunun İncelemesi 

Fen Bilgisi Dersi için MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi; Kitapların müfredat, dil, öğrenci seviyesine uygunluğu, format çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğrenimde kullanım kolaylığı açılarından incelenmesi

 

FBE 517 Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Eğitimi-I

Bilgisayar ağları; İnternet; Eğitim ve öğretimde bilgisayarın rolü; Öğrenme-öğretme sürecinde bilgisayar; Araştırma, yönetim, ölçme-değerlendirme ve rehberlikte bilgisayar kullanımı; Fen Bilgisi eğitiminde bilgisayarın rolü; Bilgisayar destekli problem çözümünde metotlar; Simülasyon; Bilgisayar teknolojisinin Fen Bilimlerine etkisi

 

FBE 518 Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Eğitimi-II

Donanım ve yazılımların Fen Bilimleri Eğitimde kullanım alanları; Fen Bilimleri Eğitimi için geliştirilen yazılımların okul sistemi içerisinde uygulanabilirliği, özellikleri açısından karşılaştırılmaları ve değerlendirilmeleri; Bilgisayar destekli Kimya, Fizik, Biyoloji Öğretim programları tasarımı ve uygulanması.

 

FBE 519 Fen Bilgisi Öğretiminde Özel Öğretim Metotları

Fen Bilgisinin Tarihi ve Doğası, Fen Öğretimi Standartları, Fen Öğretiminde ileri düzeydeki gelişim metotları, Fen Bilgisinde araştırma içeriklerinin öğrenilmesi, Fen öğretiminde aktif süreçler, Fen öğretiminin fiziksel çevreye ve yaşama yönelik etkileri ve bu etkilerin öğrencilerin davranışlarını geliştirmedeki önemi.

 

FBE 520 Bilgisayar Destekli Veri Analizi

SPSS’e verilerin girilmesi, SPSS’de istatistik işlemlerin yapılması, verilerin tablolaştırılması, verilerin yazılması

 

FBE 521 Fen Bilgisi Eğitiminde Temel Kimya Konuları

Atomun yapısı, atom teorileri, elektron dizilişleri, periyodik cetvel, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A grubu elementleri, genel elde edilişleri ve özellikleri. Moleküllerin yapıları, kimyasal bağlar ve hibritleşme. Bazı Kimya Kanunları.

 

FBE 522 Fen Bilgisi Eğitiminde Temel Biyoloji Konuları

Metabolizma, Canlıların Sınıflandırılması, Hücre ve Organelleri, Hücrenin Karbonlu Bileşikleri, Enzimler, Fotosentez, Solunum, DNA ve RNA nın Yapısı ve Fonksiyonları, Protein Sentezi, Mitoz ve Mayoz Bölünme, Mutasyonlar, Bitkisel Dokular, Hayvansal Dokular, Bitkilerde Döllenme, Hayvanlarda Döllenme.

 

FBE 523 Fen Eğitiminde Laboratuarın Önemi

Bilim Eğitiminin verilemesinde laboratuar, Fen Eğitiminde laboratuarın yeri, önemi ve gerekliliği, Laboratuvar yaklaşımları ve hazırlanması, Deney çeşitleri, Gösteri Yöntemi, Bilimsel Süreç Becerileri; Laboratuar çalışmalarında ölçme ve değerlendirme, Ölçme ve hata hesaplarının yapılması

 

FBE 524 Fen Bilgisi Eğitiminde İleri Kimya

Analitik işlemler; Kalitatif ve Kantitatif Analiz; Gravimetri; Volumetri; Manganometri; Elektroanalitik işlemler konu başlıkları altında ileri kimya bilgilerinin gözden geçirilmesi ve irdelenmesi

 

FBE 525 Fen Bilgisi Eğitiminde Temel Fizik Konuları

Fiziksel Olaylar, Kuvvet, Hareket, Dünya, Ay ve Güneşin Dinamiği, Ses, Isı, Sıcaklık, Işık ve Optik, Kuvvet-İş, İş-Enerji, Elektriksel Olaylar, Elektrik ve Manyetizma

 

FBE 526 Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası

Bilimin, bir bilgi bütünü, bir metot veya süreç ve bilmenin veya gerçeği oluşturmanın bir yolu olarak tanımlanması. Bilimsel bilginin oluşumu ile ilgili görüşler. Bilimin doğasını oluşturan ana ve alt kavramları açıklanması. Thomas Samuel Kuhn'un (1962) "Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı çalışmasındaki bilim insanı, paradigma, normal bilim, kriz durumu ve teori gibi kavramların ele alınması. İlköğretim Fen ve Teknoloji programında bilimin doğasının yeri ve önemi. Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin ve öğrencilerinin bilimin doğasıyla ilgili sahip oldukları kavramsal anlamalar ve bu kavramların oluşumunu etkileyen faktörler.

 

 

FBE 527 Etkili Fen Öğretimi

Fen bilimlerinin tanımı, dünden bugüne ilköğretimde fen bilgisi programları ve öğretimi, fen bilgisinde öğretme stratejileri, yöntem ve teknikler. Fen bilgisi öğretiminin geliştirilmesi.

 

FBE 528 Fen Eğitiminde Gerçek (Otantik) ve Performansa Dayalı Değerlendirme

Geleneksel ölçme araçları ve değerlendirme yaklaşımları ve öğrenme üzerine etkileri. Gerçek (otantik) ve performansa dayalı değerlendirme yaklaşımlarının genel prensipleri, bu amaçla fen eğitiminde kullanılabilecek araçların belirlenmesi (Kavram haritası, Vee diyagramı, poster ve ürün dosyası) ve nasıl kullanılacağı. Eksikleri belirleyici (diagnostic), şekillendirici (formative) ve tamamlayıcı (summative) değerlendirme yaklaşımları. Gerçek değerlendirme yaklaşım ve araçlarının fen ve teknoloji sınıflarında uygulanması ve sonuçların tartışılması. Fen laboratuvarlarında performansa dayalı değerlendirme yaklaşımı. Fen bilgisi öğretmeninin, öğrencilerin ve öğrenci velilerinin otantik ve performansa dayalı değerlendirmedeki rolü, bu tür değerlendirmenin sağladığı faydalar (öğrenmeyi, yaratıcı, eleştirel düşünmeyi ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirme) ve sınırlıkları (zaman sorunu ve harcanan emek vb.).

 

FBE 529 Fen Eğitiminde Sosyal Yapılandırmacı Yaklaşım: Tartışmacı Söylev

Fen eğitiminde sosyal yapılandırmacı yaklaşım, tartışmacı söylevin dayandığı temel ilkeler ve dil ve kültürün öğrenme üzerine etkileri. Fen sınıflarında meydana gelen genel diyalog türlerinin özellikleri ve örnekleri. Rehberli kavram öğrenimi tartışmalarının fen sınıflarında nasıl planlanacağı, yürütüleceği ve sonlandırılacağı. Rehberli kavram öğrenimi tartışmalarına dayalı hazırlanan sınıf içi öğrenme etkinliklerinin uygulandığı sınıflardan elde edilen diyaloglarının çözümlenmesi ve analiz edilerek öğrenci argümanlarının yapısının belirlenmesi. Öğrencilerin tartışma etkinliklerine katılımlarını ve kurdukları argümanların niteliğini etkileyen faktörler. Kurulan argümanların niteliği ile öğrenme ürünleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

 

FBE 530 Fen Eğitiminde Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Yaklaşımı: Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı

Fen eğitiminde Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre yaklaşımının tarihsel gelişimi, bu yaklaşımın temel ilkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Kore ve Türkiye gibi ülkelerin fen eğitimi programlarına girişi. Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre kazanımları: fen ve teknolojinin doğası, fen ve teknoloji arasındaki ilişki, fen ve teknolojinin sosyal ve çevresel bağlamı ve bu üç boyutun Türk fen ve teknoloji eğitimi programındaki yeri. İlköğretim fen ve teknoloji derslerinde bu kazanımların öğrencilere nasıl ve ne derece kazandırıldığı Fen ve teknoloji okuryazarlığı kavramının tanımı, bu kavramla ilgili fen eğitimi literatüründen araştırma makalelerinin incelenmesi.

 

FBE 531 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi

Nitel ve nicel araştırma metotları ve karışık desenler (mixed research design). Fen eğitimi araştırmalarında en sık kullanılan deneysel araştırma desenleri: Ön-test son-test kontrol gruplu desen, tek grup ön-test son-test desen, tekrarlı ölçümler deseni ve boylamsal desen. Literatür bilgi ve kaynaklarından nasıl yararlanılır? Fen eğitiminde tez ve bilimsel makale nasıl yazılır ve yorumlanır? İstatistiğin temel terimleri (ortalama değer, standart sapma, varyans vb.). Veri analizine uygun istatistik testlerinin seçimi. Eğitim araştırmalarında SPSS uygulamaları ve SPSS programına veri girişi. Betimsel ve karşılaştırmalı istatistik testlerinin uygun veriler kullanılarak SPSS programında uygulanması ve istatistikî sonuçların tablolaştırılması ve yorumlanması. Fen eğitimi literatüründen deneysel desene sahip çalışmalardaki araştırma desenlerinin ve istatistik testlerinin incelenmesi.

 

FBE 532 Fen Eğitiminde Meta Analiz

Meta analiz, literatür taraması, meta analiz ve literatür taraması arasındaki fark, meta analiz türleri, veri tabanları ve çalışmaları içeriksel analiz etme kriterleri çalışmanın gerekliliği, veri toplama tekniği (araştırmacı tarafından geliştirilen, standart veya birleştirilmiş), verilerin analizi, örneklem (öğrencilerin sayısı, seviyesi ve seçimi), öğretimin kimin tarafından yapıldığı (aynı öğretmen, araştırmacı veya farklı öğretmenler), uygulama süresi, bulgusu, sonucu ve önerisi

 

FBE 533 Pedagojik Alan Bilgisi

Pedagojik alan bilgisi kavramının son 20 yıldaki gelişimi ve eğitim literatüründe pedagojik alan bilgisiyle ilgili farklı modellerin incelenmesi. Pedagojik alan bilgisini oluşturan konu alanı bilgisi, pedagojik bilgi ve uygulama bilgisi kavramları ve tanımları. Fen eğitimcileri tarafından pedagojik alan bilgisinin nasıl yorumlandığı ve ilgili önemli tartışmalar. Fen eğitimi literatüründen pedagojik alan bilgisi ile ilgili modeller ve yapılan önemli araştırmaların genel sonuçları. Pedagojik alan bilgisi kavramına dayalı olarak Fen Bilgisi Öğretmenliği programının incelenmesi. İngiltere, Japonya ve Amerika Birleşik Devletlerinde fen öğretmeni yetiştirme sisteminin, ülkemizdeki Fen Bilgisi Öğretmenliği programı ile karşılaştırılması.

 

FBE 534 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Bilgisayar Programlama

Bilgisayarın yapısı ve özellikleri, programlama dilleri. Fen bilgisi eğitiminde bilgisayarın yeri ve önemi, Fortran programının bazı özellikleri. Fortran programının genel yapısı. Fortran programında kullanılan bazı komutlar ve deyimler. Fortran kitaplığı. Fortran programıyla fen bilimleri eğitimiyle ile ilgili bazı programların yazılımı. Fen bilgisi eğitiminde deneysel ve bilgisayar destekli çalışmaların karşılaştırılması ve değerlendirilmesi

 

FBE 535 Fen Öğretiminde Teknoloji Kullanımı ve Yaratıcılık Eğitimi

Fen Öğretiminde CD, video, tepegöz, İnternet, çoklu ortam gibi öğretim teknolojilerinin etkili kullanımı. Öğrenci merkezli etkinliklerin geliştirilmesi ve uygulanması. Fen ve Teknoloji müfredatı kapsamında derslerin etkili sunumlarının, ders materyallerinin ve etkili projelerinin beyin fırtınası yolu ile en etkili şekilde öğretilmeleri için yaratıcılık geliştirme ve hayal gücü sınırlarını zorlamak yolu ile çağdaş ve güncel ders tasarımları ve projeler geliştirmek.

 

FBE 536 Fen Öğretiminde Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri

Fen Öğretiminde verilerin istatistiksel yöntemlerle elde edilmesi ve değerlendirilmesi; Temel kavramlar, Örnekleme metotları ve çeşitleri, Örnekleme hataları, rastgele hatalar, sistematik hatalar, standart hata, Frekans dağılım tabloları, grafikler, Ortalamalar, aritmetik ortalama, ortanca değer, Biyolojik seriler arasındaki ilişkiler, Örnek problemler ve uygulama çalışmaları

 

 

 

 

FBE 537 Fen Bilgisi Derslerinde Biyoloji Öğretimi

Fen Bilgisinde canlıların yapısı ve çeşitliliğinin öğretilmesi; biyolojide uygulanan öğretim yöntemlerinin değerlendirilmesi; Bilişim teknolojilerinin kullanılması; Biyoloji Öğretiminde bilgisayar programlarının yapılması; Öğrencilerden gelen dönütlerin değerlendirilmesi.

 

FBE 538 İlköğretimde Çevre Bilimi ve Çevre Sağlığı Eğitimi

İlköğretimde çevre ve çevre sağlığı eğitimi, çevre eğitiminde kavramlar, yöntemler, ilkeler ve faktörler, örgün eğitimde çevre eğitimi ve ilkeleri, çocuk gelişimi ve çevre eğitimim, çevre eğitiminde yöntemler, yaygın eğitimde çevre eğitimi ve ilkeleri, çevre eğitimini etkileyen faktörler, ilk yardım, hijyen ve çevre eğitimi.

 

FBE 539 Gelişim ve Öğrenmenin Biyolojisi

Gelişim Biyolojisi, Öğrenme ve çoklu zeka kavramları, sorma, Araştırma, sınama, uygulama ve bunların Eğitimindeki yeri, çocuk beyni, gelişimi ve günlük hayattaki uyaranların eğitimdeki önemi, çocuk gelişimi ile çevredeki kalıp ve kategoriler arasındaki neden sonuç ilişkileri, refleks tepkileri, uyarandan gelen bilgilerin beyne kaydedilmesi, ilköğretimdeki fen eğitiminde merak, duygu ve ilginin öğrenmeye etkisi, fen eğitimi ve çocuk gelişimi

 

FBE 540 Fen Bilgisi Öğretiminde Çoklu Zeka Öğrenme Modeli ve Uygulamaları

Çoklu Zeka Teorisi, Çoklu Zeka Teorisinin Eğitim ve Öğretimde Kullanılması, Sözel-Dilsel Zeka, Matematiksel-Mantıksal Zeka, Görsel-Mekansal Zeka, Kişiler Arası Sosyal Zeka, Kişisel-İçsel Zeka, Müziksel-Ritmik Zeka, Doğa Zekası, Zeka Kuramları ve Çoklu Yaklaşımlar, Beynimizin İşleyişi, Çoklu Zeka Alanları ve Gözlenmesi.

 

FBE 541 Fen Eğitiminde Bilimin Doğası ve Tarihi

Antik çağlardan itibaren bilimin tarihi gelişimi, 16. ve 17. yy bilimsel devriminin mahiyeti, 20.yy bilim felsefecilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşleri, İlköğretim fen ve teknoloji eğitiminde bilimin tarihi ve doğasının yeri ve önemini.

 

FBE 542 Fen Eğitiminde İleri Fizik

Rölativite (Görelilik), Kuantum Fiziği, Kuantum Mekaniği, Atom Fiziği, Moleküler Yapı ve Katılar, Süperiletlenlik, Nükleer Fizik, Nükleer Fiziğin Uygulamaları, Parçacık Fiziği ve Gök Bilimi.

 

FBE 543 Fen Eğitiminde Bazı Fizik Konuları

Fiziksel Olaylar, Kuvvet, Hareket, Dünya, Ay ve Güneşin Dinamiği, Kuvvet ve Hareket,  Ses, Isı, Işık ve Optik, Kuvvet-İş, İş-Enerji, Elektriksel Olaylar, Manyetik Olaylar, Elektrik ve Manyetizma.

 

FBE 544 Fen Bilgisi Eğitiminde Araştırma Yöntemleri II

Nitel Araştırma Uygulamaları, Nicel Araştırma Uygulamaları. Tez,  Bilimsel Makale ve Rapor Nasıl Yazılır ve Nasıl Yorumlanır? Literatür Bilgi ve Kaynaklarından Nasıl Yararlanılır.

 

FBE 545 Fen Bilgisi Eğitiminde Araştırma Yöntemleri I

Araştırma Yöntemi (Problem, Kuramsal Çerçeve, Örnekleme, Veri Toplama Araçları, Geçerlilik- Güvenirlilik, Veri Toplama, Veri Analizi, Bulgular, Sonuçlar), Nitel Araştırma, Veri Toplama (Görüşme, Gözlem, Durum Çalışması vb), Nitel Araştırmada Veri Analizi (İçerik Analizi vb), Nicel Araştırmalarda Veri Toplama (Öntest-sontest kontrol gruplu desen vb.), Nicel Araştırmalarda Veri Analizi (Temel İstatistik Kavramları, STATISTICA, Frekansa Dağılımı ve Bulguların Grafik ile Gösterimi, Örnekleme Ortamlarının Karşılaştırılması, t-testi, Ki-Kare Testi).

 

FBE 546 Fen Derslerinde Öğrenme ve Öğretme II

Fen konularında öğrencilerin düşünceleri ve ortaya çıkartılması, fen öğretiminde planlama ve yönetim, kavram öğretimi, kavram haritaları, kavram yanılgıları, teknik terimlerden kaynaklanan kavram yanılgıları, sınıf laboratuar düzenleme yaklaşımları

 

FBE 547 Fen Derslerinde Öğrenme ve Öğretme I

Fen derslerinde müfredat programlama, fen kitaplarını inceleme ve değerlendirme yaklaşımları, fen derslerinde sınıf içi iletişim ve dil, fen derslerinde materyal ve metot geliştirme, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ve test geliştirme, fen öğretimine cinsiyet, kültür, uzak çevre, yakın çevre vb. etkiler ve alınacak tedbirler, fen öğretmeninin eğitimi.

 

FBE 548 İlköğretim Fen Sınıflarında Probleme Dayalı Öğrenme Metodu

Fen bilgisi müfredatı açısından fizik, kimya ve biyoloji ile ilgili temel bilgilerin ve bazı uygulamaların değerlendirilmesi yapılacaktır.

 

FBE 549 Yapılandırmacı Öğretim Modelinin Fen Bilgisi Öğretimine Uygulanması

Bu derste, öğrenciler, ilköğretim altı, yedi ve sekizinci sınıf fen bilgisi müfredatı kapsamındaki konuların birini, yapılandırıcı öğrenme modeline uygun bir şekilde bireysel olarak sunacaklardır.

 

FBE 550 İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme 

Bu derste, öğrenciler, ilköğretim altı, yedi ve sekizinci sınıf fen bilgisi müfredatı kapsamındaki konuların birini, işbirlikli öğrenme metoduna uygun bir şekilde bireysel olarak sunacaklardır.

 

FBE 551 Fen Eğitiminde Karşılaşılan Öğrenme Zorlukları ve Kavram Yanılgıları

Bu derste Kavram, Kavram Haritaları, Öğrenme Zorlukları ve Fen Eğitimi Konularındaki Kavram Yanılgıları ve Belirlenmeleri, bu konularla ilgili yapılan çalışmalar incelenecektir

 

FBE 552 Sosyal Bilimler İçin İstatistik

İstatistiğin tanımı ve temel terimleri, Sosyal bilimler ve özellikle eğitim araştırmalarında SPSS uygulmaları, SPSS programına veri girişi, eğitim araştırmalarında ensık kullanılan istatistiki testlerin (t-test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA) ilgili analizleri yapma ve sonuçların yorumlanması.

 

FBE 553 Etkin Bir Fen Öğretimi İçin Tartışmacı Söylev

Tartışmanın doğası, teorik temelleri, Toulmin’in tartışma modeli, literatüre dayalı tartışmanın farklı tanımları. Tartışmanın etkin bir fen öğretimi için kullanıldığı araştırmaların incelenmesi, ve bir fen sınıfında anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için tartışmacı söylevin nasıl planlanıp, yürütüleceği. Öğrencilerin tartışmalarının nasıl analiz edilebileceği ve fen sınıflarında daha kaliteli tartışmaların nasıl yapılabileceği ile ilgili öğretim strateji ve örnekleri.

 

FBE 554 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma

Bilimsel araştırmanın tanımı, sosyal bilimlerde ve özellikle eğitimsel araştımalarda en sık kullanılan araştırma desenlerinin (örneğin, öntest-sontest kontrol grup desen, öntest-sontest grup desen) teorik olarak incelenemesi. Fen eğitimi literatüründe Journal of Research in Science Teaching ve International Journal of Science Education gibi dergilerde yayınlanmış nicel araştırma makalelerinin desenleri açısından incelenmesi. Ders kapsamında öğrencilerin hazırlayacakları nicel araştırma desenlerinin tartışılması.

 

FBE 555 Sosyal Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı yaklaşımın felsefik temelleri, radikal ve sosyal yapılandırmacı yaklaşım arasındaki farklar, sosyal yapılandırmacı yaklaşımın genel prensipleri. Fen eğitimi literatüründen, sosyal yapılandırmacı yaklaşım ile ilgili yapılmış araştırmaların sonuçları. Bir fen bilgisi dersinin sosyal yapılandırmacı yaklaşıma göre nasıl planlacağı ve uygulanacağı.

 

FBE 556 Ulusal ve Uluslar arası Fen Eğitimi Programları

Ulusal fen eğitimi programımızın tarihi gelişimi, yapılan reform değişikliklerine neden ihtiyaç duyulduğu ve bu değişikliklerin sonuçları. Uluslar arası fen eğitimi program (Fenin Gelişimi İçin Amerikan Kurumu’nun Bilimsel Okur-yazarlık (1993) Amerikan Fen Bilimleri Geliştirme Kurumu (1993), Kanada Eğitim Bakanlığı Meclisi (1996); Avustralya Program Kurumu (1994 Amerikan Ulusal Fen Eğitimi Standartları (1996), İngiltere ve Galler Ulusal Fen Programı (1995) ve Yeni Zelanda Ulusal Fen Programı (1993) çalışmalarının incelenmesi. Michigan fen eğitimi ve Kaliforniya devlet okulları fen programı gibi yerel programların incelenmesi ve ülkemizdeki fen eğitimi programlarıyla karşılaştırılması.

 

FBE 557 Fen Öğretmenleri İçin Pedagojik Alan Bilgisi            

İlk defa Shulman (1986) tarafından tanımlanan pedagojik alan bilgisinin son 20 yıldaki tarihi gelişimi, fen eğitimcileri tarafından pedagojik alan bilgisinin nasıl yorumlandığı, bu kavram ile ilgili karşıt görüşler ve tartışmalar. Fen öğretmenleri için literatürde sunulan pedagojik alan bilgisi ile ilgili modeller ve yapılan önemli araştırmaların genel sonuçları. Pedagojik alan bilgisi ile ilgili literatür bulgularına dayalı, fen bilgisi öğretmenliği programımızın ve farklı ülkelerdeki fen öğretmeni yetiştirme modellerini inceleme.

 

FBE 558 Fen Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları              

Fen eğitiminde laboratuvar eğitimimin önemi ve tarihi gelişimi. İlköğretim seviyesinden üniversite seviyesine kadar, ülkemizdeki fen laboratuvarlarına genel bir bakış. Fen eğitimi literatüründen laboratuvar türleri (probleme dayalı, araştırmaya dayalı, geleneksel, açık-uçlu laboratuvar tipleri). Bu laboratuvar türlerinin öğrencilerin öğrenmesi üzerine etkisi. Ders kapsamında, öğrencilerin geliştirdikleri probleme dayalı, araştırmaya dayalı, geleneksel, açık-uçlu laboratuvar ortamlarının denenmesi ve elde edilen verilerin tartışılması.

 

FBE 559 Bilimin Doğası Perspektifinden Fen Öğretimi           

Fen eğitimcileri tarafından Bilimin doğası ile ilgili kabul gören tanımları, bilimin doğasıyla ilgili alt kavramlar ve bu kavramların açıklamaları. Bilimin doğası perspektifinden fen öğretimi yaklaşımları, bu yaklaşımların nasıl planlanıp uygulanacağı Öğrencilerin bilimin doğası ile ilgili kavramalarının nasıl değerlendirileceği. Fen eğitimi literatüründen bilimin doğası perspektifinden fen öğretimi ile ilgili yapılmış araştırmaların incelenmesi.

 

FBE 560 Fen Bilimlerinde Radyoaktivite, Radyasyon ve Çevre-II

Doğadaki radyoçekirdekler, insan kaynaklı radyoaktiflik, radyasyonun algılanması ve ölçülmesi, radyasyonun madde ile etkileşmesi, endüstriyel ve analitik uygulamalar, radyasyonun biyolojik etkileri, düşük seviyeli çevresel radyoaktivite, atmosferde, suda ve toprak radyo çekirdekler ve bunların taşınımı, radon ve özellikleri, orijini ve taşınımı, radon ölçüm teknikleri, radonun önemi, radon, çevre ve insan, radyoaktif kirlilik, radyasyonun eğitimi-öğretimi üzerine nasıl çalışmalar yapılır?

 

FBE 561 Fen Sınıflarında Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları     

Gelenekesel değerlendirme yaklaşım ve yolları, bunların öğrenme üzerine etkieri. Gerçek değerlendirme (authentic assessment) yaklaşımının genel prensipleri, bu amaçla kullanılabilecek değerlendirme araçlarının belirlenmesi ve nasıl kullanılacağı. Ders kapsamında geliştirilen gerçek değerlendirme araçlarının fen sınıflarında uygulanması ve sonuşların tartışılması.

 

FBE 563 Fen Sınıflarındaki Diyalog Türleri ve Öğrenme Üzerine Etkileri

Fen sınıflarında meydana gelen genel diyalog türlerinin (soru-cevap-değerlendirme, doğru, çapraz diyaloglar) özellikleri ve örnekleri. Bu diyalogların öğrencilerin fen kavramlarını öğrenmeleri ve fene ilişkin olumlu bir tutum geliştirmeleri üzerine etkileri. Ders kapsamında, ilköğretim fen sınıflarında meydana gelen diyalogların ses kayıt cihazlarına kaydedilerek, çözümlenmesi ve analiz edilerek türlerinin belirlenmesi. Olumsuz diyalog türlerinin, fen sınıflarında anlamlı öğrenmeyi artırmak amacıyla nasıl doğru diyaloglara dönüştürülebileceğinin çeşitli örneklerle sunulması.

 

FBE 565 Fen Bilimlerinde Radyoaktivite, Radyasyon ve Çevre-I

Çekirdeğin yapısı ve bazı özellikleri, radyoaktif bozunmalar, radyoaktif seriler ve özellikleri, radyoaktif maddeler ve özellikleri, aktivite birimler, doğal ve yapay radyoaktiflik, radyasyon, radyasyon kaynakları ve çeşitleri, kozmik radyasyon, radyasyon birimleri, nükleer fisyon ve füzyon, nükleer enerji.

 

FBE 567 Fen Eğitiminde Uluslarası Standartlar

Çocuklar nasıl öğrenir, fen eğitiminin değerleri, fen öğretim standartları, fen eğitiminin program ve sistem standartları, standart geliştirme, temel kavramlar ve tanımlamalar, fen öğretmenleri için standartlar, fen eğitiminde değerlendirmeler için standartlar, ilköğretim fen eğitimin geliştirilmesi, tüm bilimlerde( örneğin; fiziksel, hayat, yerküre ve uzay birimlerinde), fizikte, kimyada ve biyolojide standartlar.

 

FBE 599 Yüksek Lisans Tezi

 

FBE 600 Doktora Tezi

 

FBE 601 Uzmanlık Alanı Dersi

Türkçe